Van Hattum en Blankevoort ontwerpt, bouwt en onderhoudt civiele constructies zoals bruggen, viaducten, flyovers, tunnels, onderdoorgangen, ondergrondse stations, kelders en funderingen. In en rond het water verzorgen wij verschillende havenconstructies (kades, steigers, remmingwerken) en verdedigings- of reguleringswerken (stuwen, sluizen, gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijkversterkingen).

Binnen Nederland hebben wij in het verleden een bijdrage geleverd aan een groot aantal belangrijke infra- en waterwerken maar zijn ook nu betrokken bij projecten waar CO2-reductie op de agenda staat Nieuwe zeesluis IJmuiden, Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, Circulair viaduct, De Nieuwe N200, Spooruitbreiding Zwolle-Herfte).

Waarom zijn jullie lid van het CO2 Projectplan?

 Wij zijn lid vanwege onze  overtuiging dat alle, bij civiele projecten betrokken partijen zoals opdrachtgevers, aannemers en leveranciers / onderaannemers, gebaat zijn bij een eenduidige aanpak van CO2-management op projecten. Dat vergroot het inzicht emissies, effecten van maatregelen en uiteindelijk behaalde reducties op een transparante wijze. Dit kunnen we niet alleen. Een initiatief als het CO2 Projectplan is  een goed platform om  contacten te leggen met andere belanghebbenden zoals SKAO en de samenwerking in de keten te bevorderen.

Wat hopen jullie te bereiken?

Om vast te kunnen stellen dat we in 2025 inderdaad de duurzaamste civiele bouwer zijn, onze ambitie, is het nodig om betrouwbaar inzicht te hebben in onze duurzaamheidsprestatie. Het registeren, analyseren en verbeteren van de COprestaties draagt hieraan bij.

Van Hattum en Blankevoort wil tot een werkbare en effectieve methodiek komen m.b.t. CO2-management op projecten. Het doel hiervan is dat registraties, analyses, maatregelen en het delen hiervan met (project)partijen op een efficiënte manier kan plaatsvinden en zo kan leiden tot het aantoonbaar bereiken van CO2-reductie op projecten.

Dit is één van de trajecten die gevolgd wordt om onze ambitie waar te maken.

Behalve via onze medewerkers, onze bouwplaatsen, onze innovaties, materiaalgebruik en organisatorische maatregelen willen wij dit bereiken door onze stakeholders  te betrekken. Op projectniveau doen we dat samen met de opdrachtgever, partners en toeleveranciers. Op bedrijfsniveau realiseren we deze betrokkenheid door actieve deelname in netwerken, zoals Duurzaam GWW, het Betonakkoord en natuurlijk het CO2 Projectplan, om samen CO2-reductiedoelstellingen te formuleren en te behalen.

Welke CO2-reductiemaatregelen hebben jullie o.a. toegepast op jullie projecten?

  1. Het in de ontwerpfase al inzichtelijk maken van reductiemogelijkheden CO- en andere emissies d.m.v. o.a. het gebruik van trade-off-matrices en MKI-berekeningen.
  2. Inzet van duurzame materieeloplossingen op en naar de bouwplaats samen met VolkerStevinMaterieel, zoals een duurzame keten, verlichting, eco-aggregaten, gebruik van bouwhubs en zonnepanelen.
  3. Maken van afspraken met leveranciers over logistiek (minder transport naar / van bouwplaats).
  4. Verduurzaming mobiliteit personen (overnachten op project, met OV naar project, elektrisch vervoer op de bouwplaats).
  5. Houden van toolboxbijeenkomsten over energiebesparing en afvalreductie.
  6. Vergroening stroomgebruik op alle projecten.
  7. Verduurzaming betonmortel (CO2-armere cementsoorten, optimalisatie hoeveelheden).

Contact:

Website: https://www.vhbinfra.nl/
Naam: Hans Berkien
Email: hberkien@vhbinfra.nl