Hoe loop zo’n proces ter invulling van deze eisen? Allereerst wordt op basis van de ingediende calculatie een inventarisatie gemaakt van alle processen die een CO2-uitstoot realiseren in het project en is een doelstelling gesteld die aan het einde van het project gehaald moet worden. Voor dit project is de doelstelling gelijkgesteld aan de jaarlijkse bedrijfsreductiedoelstelling van 2% per jaar. Met een duur van ongeveer 2 jaar wordt de hoofddoelstelling van dit project 4% CO2-reductie.

Middels het CO2-projectplan is inzichtelijk gemaakt welke onderdelen de meeste CO2-uitstoot genereren omdat reductiemaatregelen daar logischerwijs meer effect hebben. Voor de onderdelen met een hoge CO2-uitstoot zijn reductiemogelijkheden geïnventariseerd en toegepast. Het CO2-projectplan helpt hierbij ook om vast te stellen hoeveel CO2 uitstoot deze reductiemaatregelen op hun specifieke onderdeel kunnen reduceren, waarna het een scenario doorrekent om te kijken hoeveel CO2 uitstoot uiteindelijk gereduceerd zal worden.

De voortgang van deze reductie wordt vervolgens bijgehouden door de verzameling van verschillende data zoals het dieselverbruik, de draaiuren, transportroutes en verwerkte hoeveelheden. Het CO2-projectplan geeft hierbij periodieke inzage in de uitstoot op het project. Hierdoor kan tijdig gestuurd worden op eventuele belemmeringen in de uitvoering van maatregelen of het behalen van de reductiedoelstelling(en), wat zekerheid geeft voor de opdrachtgever dat de beloofde CO2-reductie daadwerkelijk behaald wordt. Daarbij zijn verscheidene personen binnen de projectorganisatie verantwoordelijk gesteld voor een deel van deze data, die uiteindelijk door een onafhankelijke controller nogmaals gecheckt zullen worden om de nauwkeurigheid van de gegevens hoog te houden.

De reductiemaatregelen op dit project zijn:

  • Het Nieuwe Draaien
  • Lokale leveranciers (<30km van projectlocatie)
  • Toepassing Circufalt®
  • Genpower hybride aggregaat

Met de emissiestromen, reductiemaatregelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk, is vervolgens een communicatieplan opgesteld met daarin afspraken over hoe, wanneer, wat en met wie informatie, met betrekking tot de CO2-reductie op het project, gedeeld wordt. Hiermee borgen we dat iedereen op de hoogte is van de reductiedoelstelling met bijbehorende maatregelen en wat er verwacht wordt van de medewerkers op het project om aan die doelstelling bij te dragen. Daarnaast helpt de frequente communicatie bij het monitoren van de effectiviteit van de maatregelen tijdens het project en kunnen we ingrijpen wanneer dat nodig is. Als laatste breiden we uit op de initiatieven waar Van Gelder bij aangesloten zit en welke waarde die initiatieven toevoegen op specifiek dit project. Hiermee laten we zien dat we niet alleen bij deze initiatieven zitten om de eis op de prestatieladder te halen, maar om samen met sectorgenoten een stimulans teweeg te brengen in het creëren van duurzame oplossingen. Het CO2-projectplan is natuurlijk een mooi voorbeeld van zo’n initiatief!

Uiteindelijk worden alle meetdata die gedurende het project is aangeleverd verwerkt tot een totale werkelijke uitstoot van het project, waarna een evaluatie wordt gehouden. Tijdens de evaluatie bespreken en verklaren we waarom de werkelijke uitstoot al dan niet afwijkt van de beoogde uitstoot. Daar leren beide partijen van en zo stijgt de kwaliteit verder op toekomstige projecten.

Resultaten 

In totaal een besparing van 30 ton CO2