In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen.

Het werk is opgedeeld in twee fasen: 

  • De realisatie (kades, watersysteem, wegen, inlaat- en uitlaatconstructies, doorlaten, drie bruggen en grondwerk) en;
  • Het onderhoud (voor 2 jaar incl. testen piekberging)

Zie ook:

https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/piekberging-haarlemmermeer/

https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/piekberging-haarlemmermeer-gunning

https://www.vhbinfra.nl/nl/projecten/detail/piekberging-haarlemmermeer

Proces

Mede op basis van een inventarisatie van betrokken organisaties en stakeholders zijn de belangrijkste energie stromen vastgesteld.

Belangrijkste emissies zijn:

Scope 1/2:

1. Elektriciteit;
2. Dieselverbruik materieel;
3. Benzineverbruik materieel;
4. Aardgas voor verwarming;

Scope 3 (op basis van een materialiteitsanalyse):

1. Beton(prefab en in situ);
2. Staal;
3. Asfalt;
4. Grond/zand

Met als bijdrage aan de CO2-uitstoot (ton en % van het totaal):

Belangrijkste maatregelen betreffen:

  • Bewustwording (toolboxen); 
  • Ontwerp (grondbalans, asfaltmengsels, bouwkuip, wapening doorlaten, hergebruik damwanden);
  • Techniek (groene stroom, energiezuinige apparatuur);
  • Organisatie (duurzame keet, duurzaam vervoer, logistiek);

Over de resultaten wordt in- en extern gecommuniceerd. Tevens wordt via de moederbedrijven deelgenomen aan een aantal relevante initiatieven.

Het CO2-management van het project is geborgd in een CO2-Projectplan.

Resultaten

De reductiemaatregelen leveren een besparing op van 79% (3.043 ton) ten opzichte van de benchmark. Deze reductie wordt grotendeels gerealiseerd door het reduceren van externe transportbewegingen door zoveel mogelijk grond binnen kraanbereik te verwerken en te werken met retourvrachten tussen de verschillende werkvakken.

Daarnaast is er een grote CO2-reductie door het inzetten van een hergebruikte damwand. Ten opzichte van een reguliere damwand kan hiermee een CO2-reductie worden behaald van 900 kg CO2/ton damwand.

Op basis van de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2022 wordt geconcludeerd dat het project op zo’n 77% van de geraamde uitstoot zit. Hiermee wordt voorgelopen op de geraamde uitstoot. Wel is er meer uitstoot door brandstof gebruik. Geplande technische en organisatorische maatregelen zijn allemaal uitgevoerd c.q. in uitvoering.

CO2 uitstoot Piekberging Haarlemmermeer

Verwachting is dat de voorziene totaalreductie nog gehaald gaat worden. In de volgende, laatste, voortgangsrapportage zal de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen worden geanalyseerd. Op basis hiervan worden dan de eindconclusies getrokken.