Het project IJssel Herfte maakt onderdeel uit van het MIRT Project Zwolle-Herfte. Geografisch gezien heeft het project impact op het spoorsysteem zoals weergegeven in weergegeven figuur:

Impact spoorsysteem

De scope van het project Zwolle-Herfte bestaat uit: 

 1. Gelijktijdigheden; Het aanpassen van emplacement Zwolle ten behoeve van capaciteitsvergroting door het creëren van extra gelijktijdigheden en hogere rijsnelheden;
 2. Verdubbelen spoor en dive-under; het verdubbelen van het spoor tussen Zwolle en de splitsing bij Herfte en het realiseren van een dive-under bij Herfte waardoor de reistijd naar Leeuwarden wordt verkort met drie minuten en er rijtijdwinst is aan de oostzijde van het station voor alle richtingen zowel bij aankomst als vertrek en wordt de robuustheid van het spoor verhoogd;
 3. Uitbreiden van het Rangeer Goederen Station Zwolle (vanaf nu: RGS-opstelterrein) tussen het emplacement en de IJssel waarmee het behandelen en opstellen van het aantal bakeenheden wordt verhoogd;
 4. Grondwaterbeschermingsfolie; het aanbrengen van grondwaterbeschermingsfolie onder het RGS-opstelterrein waarmee bescherming wordt geboden aan het waterwingebied waar het RGS-opstelterrein in ligt.

Het project Zwolle-Herfte bestaat uit twee contracten. Dat betreft contract Zwolle welke in de zomer van 2017 is aanbesteed en contract IJssel-Herfte welke begin 2018 is aanbesteed. Van bovenstaande opsomming van de scope van Zwolle-Herfte omvat contract Zwolle het realiseren van het scope-onderdeel gelijktijdigheden. Van contract IJssel-Herfte, waar de Alliantie en combinatie NoorderSpoort verantwoordelijk voor zijn, bestaat de scope uit het verdubbelen van het spoor en het realiseren van de dive-under, het uitbreiden van het RGS-opstelterrein en het aanbrengen van een grondwaterbeschermingsfolie onder dit opstelterrein. Geografisch kunnen de scope-onderdelen als volgt worden weergegeven:

Proces

Aansluitend bij de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgever worden specifieke maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 terug te dringen door:

 • Energiebesparing;
 • Gebruik & opwekking van duurzame energie;
 • Materiaalbesparing / circulair gebruik van grondstoffen;
 • Optimale inzet van materalen.

Om bovenstaande te realiseren worden de volgende kwantitatieve maatregelen getroffen:

 • Bestaand spoor niet verwijderen;
 • Hergebruik vrijkomende maatregelen, waaronder spoorstaven, dwarsliggers, bovenleiding onderdelen en kabelgoten;
 • Toepassen van Bioblocks bij afwerking leuningwerk Dive-Under.

Naast de kwantitatieve maatregelen treffen we ook kwalitatieve maatregelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen waaronder het stimuleren en/of inzetten van duurzame vormen van mobiliteit, het toepassen van elektrificatie van bronbemaling en het plaatsen van Eco Units en zonnepanelen. Maar ook het hergebruik en scheiden van afval, reduceren van plastic tijdens de lunch, het papierloos opleveren van het projectdossier en het gebruik van een bestaand kantoor als projectlocatie. Als laatste kwantitatieve maatregel passen we het hergebruik van ontgonnen grondwater toe.

Hoe draagt het CO2-PP bij aan dit proces

Het CO2-projectplan is een hulpmiddel om de CO2-reductie tijdens de bouw te organiseren, registreren en -middels inzicht- te helpen realiseren. In het CO2-projectplan is een voorstel gepresenteerd voor de te meten energie- / emissiestromen, gekoppeld aan de te monitoren projectmaatregelen.

Resultaten

Ten tijde van publicatie wordt de voorcalculatie van voorgestelde maatregelen opgesteld. De te verwachten effecten zullen op een later tijdstip worden gepubliceerd in de halfjaar rapportage van onder andere VolkerRail Nederland B.V. en Van Hattum en Blankevoort B.V.