Dit nieuwe gemaal moet worden gerealiseerd met een uitmaalcapaciteit van 1200 m3/min en een inmaalcapaciteit van minimaal 400 m3/min.

Het project omvat het ontwerpen, realiseren en testen van het nieuwe gemaal. Het gemaal bestaat uit
funderings- en ruwbouw werkzaamheden van de maalgangen een bedieningsgebouw en het plaatsen van alle WTBE installaties t.b.v. een werkend gemaal.
De doelstelling van het project is het verminderen van de risico’s op wateroverlast, watertekort en verzilting
van grond- en oppervlaktewater alsmede het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de
Schermerboezem en de daarvan afhankelijke gebieden. De bouw van een nieuw boezemgemaal, zal zorgen
voor een verhoogde afvoercapaciteit waardoor minder wateroverlast zal optreden. Tevens zal er door een
verhoogde capaciteit voor de actieve inlaat van zoet water minder verdroging en verzilting optreden. Naast
deze doelstelling zal het gemaal bijdragen aan het verbeteren van de vismigratiemogelijkheden, het realiseren
van extra afvoer van voedselrijk polderwater naar het Markermeer, waardoor het nutriëntentekort in het
Markermeer afneemt en de zoetwatervoorraad in het Markermeer stijgt. Met de bouw van een nieuw gemaal
wordt de Schermerboezem robuust en klimaatbestendig.

Voorcalculatie
In de voorcalculatie zijn op basis van de informatie die beschikbaar was in de tenderfase de energiestromen
geïdentificeerd. Van deze energiestromen is op basis van de aanbieding de CO2 emissie geprognotiseerd.
Onderdeel van deze prognose zijn onder andere benodigde materialen, stroomverbruik, woon- werkverkeer en
afval.

Maatregelen

De maatregelen die op het project worden getroffen richten zich vooral op het stimuleren van het reizen naar de projectlocatie te beperken door hotelovernachtingen aan te bieden en door te carpoolen. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om projectmedewerkers volledig elektrisch, op de fiets dan wel middels hybride voertuigen naar de projectlocatie te laten komen er is op het project een fiets ter beschikking gesteld aan de projectmedewerkers. Voor aanvoer van bouwmaterialen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van transport door lokale onderaannemers.

De verwachte CO2-reductie op basis van deze maatregelen betreft 4,3%

Middels het opstellen van een CO2 projectplan is door de combinatie inzichtelijk gemaakt wat de op voorhand de te verwachte CO2 emissie van het project zal zijn. Deze prognose, aangevuld met de door het project te treffen maatregelen, leidt er toe dat voor iedereen helder is wat nodig is voor een duurzame bouw van het nieuwe gemaal.